1-فهرست کتاب تکنیک و روش طراحی - گالری طراحی چهره پاسبان 1-فهرست کتاب تکنیک و روش طراحی - گالری طراحی چهره پاسبان 1-فهرست کتاب تکنیک و روش طراحی - گالری طراحی چهره پاسبان
09338059270
پرتره طراحی چهره نقاشی چهره طراحی و نقاشی سیاه قلم چهره قیمت طراحی چهره

فهرست کتاب تکنیک و روش طراحی

مقدمه تکنیک و روش طراحی

چگونه از این کتاب استفاده کنیم 

بخش 1 – خطوط محیطی و حالت 

       تمرین 1 : طراحی خطوط محیطی

       تمرین 2 : طراحی از حالت

       تمرین 3 : طراحی از خط مقطع

بخش 2  _ مفهوم طراحی از حرکت 

        تمرین 4 : پیش بینی حرکت                         

 تمرین 5 : طراحی از حرکت ناگهانی                 

بخش 3 _ سنگینی و طراحی حجم پردازی 

تمرین 6 : سنگینی         

تمرین 7 : طراحی حجم پردازی    

بخش 4 _ طراحی از حفظ و سایر مطالعات دیگر  

     تمرین 8 : طراحی از حفظ

    تمرین 9 : حرکت و عمل

  تمرین 10 : پزهای  توصیفی     

     تمرین 11 : پزهای معکوس

      تمرین 12 : پزهای گروهی    

 بخش 5 _ طراحی حجم پردازی با مرکب _ کمپوزیسیون یکروزه 

     تمرین 13 : طراحی حجم پردازی با مرکب

    تمرین 14 : کمپوزیسیون یکروزه

بخش 6 _ طراحی حجم پردازی با آبرنگ _ مطالعه از زاویه 90 درجه 

   تمرین 15 : طراحی حجم پردازی با آبرنگ

   تمرین 16 : مطالعه از زاویه 90 درجه

بخش 7 _ تاکید روی خطوط محیطی _ سر 

     تمرین 17 : طراحی خطوط محیطی 5 ساعته

تمرین 18 _ طراحی خطوط محیطی همراه با سرعت

    تمرین 19 : طراحی از سر

    تمرین 20 : طراحی از حالت اعضاء

    تمرین 21 : طراحی خطوط محیطی از زاویه 90 درجه

بخش 8 _ مطالعه جزئیات فرم  

    تمرین 22 : طراحی بخشی از فرم

    تمرین23 :مطالعه ده دقیقه ای

بخش 9 _ مبحث تکنیک 

    تمرین 24 :طراحی حجم پردازی با قلم و مرکب

   تمرین 25 :طراحی پشت به مدل

بخش 10 _ نسبتهای ساده _ کوشش 

    تمرین 26 : طراحی حجم پردازی با آبرنگ _ ادامه برنامه

بخش 11 _ مطالعه پارچه 

   تمرین 27 : مطالعه سریع از چروک پارچه

    تمرین 28 : مطالعه طولانی از چروک پارچه

بخش 12 _ طراحی از بدن با لباس _ انگیزه شخصی 

   تمرین 29 : طراحی از بدن با لباس

   تمرین 30 : کمپوزیسیونهای یکروزه _ ادامه برنامه قبل

بخش 13 _ مطالعه پرکار

   تمرین 31 : مطالعه حالت بطور کامل

   تمرین  32 : مطالعه پرکار

بخش 14 _ سایه روشن 

بخش 15 _ روش مطالعه آناتومی 

   تمرین 33 : مطالعه استخوانها

بخش 16 _ کمپوزیسیونهای طولانی مدت 

   تمرین 34 : کمپوزیسیونهای طولانی مدت

بخش 17 _ تمرینهایی با مداد کنته سیاه و سفید 

   تمرین 35 : طراحی پرکار با کنته

   تمرین 36 :  طراحی از حالت با سیاه و سفید

   تمرین 37 : طراحی از چروک پارچه با سیاه و سفید

بخش 18 _ مطالعه   استخوان 

    تمرین 38 : مطالعه آزاد از آناتومی

    تمرین 39 : طراحی از دست و بازو

    تمرین 40 : کمربند شانه

    تمرین 41 : زانو و پا

    تمرین 42 : پا ( پنجه)

    تمرین 43 : چشم

    تمرین 44 : گوش

بخش 19 _ آنالیز در ضمن طراحی 

    تمرین 45 : تضاد خطوط

    تمرین 46 : خطوط منحنی و مستقیم

بخش 20 _  مطالعه آثار نقاشان 

   تمرین 47 : کمپوزیسیون آنالیز از طراحی  _ ادامه برنامه قبل 
   تمرین ۴۸ مطالعه آثار نقاشان بزرگ از نظر آناتومی 
   تمرین ۴۹ آنالیز آثار نقاشان
 بخش 21_ ماهیچه ها     
     تمرین ۵۰ : مطالعه ماهیچه ‌ها
 بخش 22 _ 

    تمرین 54 : شکلهای عمده

    تمرین 55 : پرداختن به خطوط منحنی و مستقیم

    تمرین 56 : خطوط منحنی و مستقیم د رابطه با کادر

بخش 24 _ عنصر ذهنیت ( سابجکتیو) 

   تمرین 57 :  مطالعه ذهنیت

بخش25 _ استفاده از رنگ روغن 

   تمرین 58 : حالت و حرکت بر روی کاغذ الوان

   تمرین 59 : منحنی و مستقیم با رنگ و روغن

   تمرین 60 : مطالعه ذهنیت _ ادامه برنامه قبل

   تمرین 61 : مطالعه پرکار با رنگ روغن ( واریاسیونها)

   تمرین 62 :  مطالعه پرکار با رنگ و روغن _ ادامه برنامه قبل

   تمرین 63 : رنگ

   تمرین 64 : رنگهای دلخواه

طراحی  های میله 
فهرست کتاب تکنیک و روش طراحی

1-فهرست کتاب تکنیک و روش طراحی

  • سفارش:
    طراحی:
    چهره:
    pasbangallery.com:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است

error: Content is protected !!