09338059270

فهرست مطالب

مقدمه

چگونه از این کتاب استفاده کنیم 

بخش ۱ – خطوط محیطی و حالت 

       تمرین ۱ : طراحی خطوط محیطی

       تمرین ۲ : طراحی از حالت

       تمرین ۳ : طراحی از خط مقطع

بخش ۲  _ مفهوم طراحی از حرکت 

        تمرین ۴ : پیش بینی حرکت                         

 تمرین ۵ : طراحی از حرکت ناگهانی                 

بخش ۳ _ سنگینی و طراحی حجم پردازی 

تمرین ۶ : سنگینی         

تمرین ۷ : طراحی حجم پردازی    

بخش ۴ _ طراحی از حفظ و سایر مطالعات دیگر  

     تمرین ۸ : طراحی از حفظ

    تمرین ۹ : حرکت و عمل

     تمرین ۱۰ : پزهای  توصیفی     

     تمرین ۱۱ : پزهای معکوس

      تمرین ۱۲ : پزهای گروهی    

 بخش ۵ _ طراحی حجم پردازی با مرکب _ کمپوزیسیون یکروزه 

     تمرین ۱۳ : طراحی حجم پردازی با مرکب

    تمرین ۱۴ : کمپوزیسیون یکروزه

بخش ۶ _ طراحی حجم پردازی با آبرنگ _ مطالعه از زاویه ۹۰ درجه 

   تمرین ۱۵ : طراحی حجم پردازی با آبرنگ

   تمرین ۱۶ : مطالعه از زاویه ۹۰ درجه

بخش ۷ _ تاکید روی خطوط محیطی _ سر 

     تمرین ۱۷ : طراحی خطوط محیطی ۵ ساعته

     تمرین ۱۸ _ طراحی خطوط محیطی همراه با سرعت

    تمرین ۱۹ : طراحی از سر

    تمرین ۲۰ : طراحی از حالت اعضاء

    تمرین ۲۱ : طراحی خطوط محیطی از زاویه ۹۰ درجه

بخش ۸ _ مطالعه جزئیات فرم  

    تمرین ۲۲ : طراحی بخشی از فرم

    تمرین۲۳ :مطالعه ده دقیقه ای

بخش ۹ _ مبحث تکنیک 

    تمرین ۲۴ :طراحی حجم پردازی با قلم و مرکب

   تمرین ۲۵ :طراحی پشت به مدل

بخش ۱۰ _ نسبتهای ساده _ کوشش 

    تمرین ۲۶ : طراحی حجم پردازی با آبرنگ _ ادامه برنامه

بخش ۱۱ _ مطالعه پارچه 

   تمرین ۲۷ : مطالعه سریع از چروک پارچه

    تمرین ۲۸ : مطالعه طولانی از چروک پارچه

بخش ۱۲ _ طراحی از بدن با لباس _ انگیزه شخصی 

   تمرین ۲۹ : طراحی از بدن با لباس

   تمرین ۳۰ : کمپوزیسیونهای یکروزه _ ادامه برنامه قبل

بخش ۱۳ _ مطالعه پرکار

   تمرین ۳۱ : مطالعه حالت بطور کامل

   تمرین  32 : مطالعه پرکار

بخش ۱۴ _ سایه روشن 

بخش ۱۵ _ روش مطالعه آناتومی 

   تمرین ۳۳ : مطالعه استخوانها

بخش ۱۶ _ کمپوزیسیونهای طولانی مدت 

   تمرین ۳۴ : کمپوزیسیونهای طولانی مدت

بخش ۱۷ _ تمرینهایی با مداد کنته سیاه و سفید 

   تمرین ۳۵ : طراحی پرکار با کنته

   تمرین ۳۶ :  طراحی از حالت با سیاه و سفید

   تمرین ۳۷ : طراحی از چروک پارچه با سیاه و سفید

بخش ۱۸ _ مطالعه   استخوان 

    تمرین ۳۸ : مطالعه آزاد از آناتومی

    تمرین ۳۹ : طراحی از دست و بازو

    تمرین ۴۰ : کمربند شانه

    تمرین ۴۱ : زانو و پا

    تمرین ۴۲ : پا ( پنجه)

    تمرین ۴۳ : چشم

    تمرین ۴۴ : گوش

بخش ۱۹ _ آنالیز در ضمن طراحی 

    تمرین ۴۵ : تضاد خطوط

    تمرین ۴۶ : خطوط منحنی و مستقیم

بخش ۲۰ _  مطالعه آثار نقاشان 

   تمرین ۴۷ : کمپوزیسیون آنالیز از طراحی  _ ادامه برنامه قبل 
   تمرین ۴۸ مطالعه آثار نقاشان بزرگ از نظر آناتومی 
   تمرین ۴۹ آنالیز آثار نقاشان
 
بخش ۲۱_ ماهیچه ها     
     تمرین ۵۰ : مطالعه ماهیچه ‌ها
 
بخش ۲۲ _ 

    تمرین ۵۴ : شکلهای عمده

    تمرین ۵۵ : پرداختن به خطوط منحنی و مستقیم

    تمرین ۵۶ : خطوط منحنی و مستقیم د رابطه با کادر

بخش ۲۴ _ عنصر ذهنیت ( سابجکتیو) 

   تمرین ۵۷ :  مطالعه ذهنیت

بخش۲۵ _ استفاده از رنگ روغن 

   تمرین ۵۸ : حالت و حرکت بر روی کاغذ الوان

   تمرین ۵۹ : منحنی و مستقیم با رنگ و روغن

   تمرین ۶۰ : مطالعه ذهنیت _ ادامه برنامه قبل

   تمرین ۶۱ : مطالعه پرکار با رنگ روغن ( واریاسیونها)

   تمرین ۶۲ :  مطالعه پرکار با رنگ و روغن _ ادامه برنامه قبل

   تمرین ۶۳ : رنگ

   تمرین ۶۴ : رنگهای دلخواه

طراحی  های میله 

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است