09338059270

تمرین ۷: طراحی حجم پردازی

این تمرین از تمرین قبلی یک قدم جلوتر است. ده دقیقه اول را با مداد کنته صرف طراحی از سنگینی بکنید. به سرعت به فرم , همانند تمرین قبل جسمیت بدهید ولی نگذارید طراحی از همان اول خیلی سیاه بشود. سپس با بغل همان مداد کنته بدون ایجاد خط بر روی سطوح فرم حرکت نمائید. فرق این تمرین و تمرین قبلی در همینجاست. در وهله اول داخل بدن را کار کردید یعنی از مرکز بطرف خارج به طراحی پرداختید و با سطح کاری نداشتید. ولی حالا با حرکت دادن مداد به بالا و پائین , سطح را نیز در طراحی خود منظور می نمائید. چون حالا از سطح طراحی می کنید طبیعتا بطراحی آن بخشی مشغول می شوید که با چشم معلوم است. بآرامی و آزادانه  و با همان سرعتی که در اول داشتید بکار ادامه بدهید.

جائیکه فرم بعقب میرود بمداد کنته فشار وارد کنید. مثلا همانطور که فرم ببالا میرود و بر روی سینه میرسد و سپس بطرف شانه ها بر میگردد مداد  کنته شما به آرامی  و بدون فشار از روی سینه عبور کرده و وقتی بطرف شانه ها میرسد به فشار آن بر روی کاغذ افزوده میگردد. شما دارید طوری طراحی میکنید که انگار  سطح بدن مدل را تماما دارید لمس می نمائید. طبیعتا مجبورید آنجاهایی را که عقب تر است با فشار مداد مشخص تر سازید.

سپس بایستی با مداد کنته خود تمام خطوط مقطع افقی بدن مدل را بکشید.( احتیاجی نیست که خیلی هم از روی اسلوب کار کنید زیرا بزودی شما شروع خواهید کرد تا سطح را بخوبی لمس بنمائید و آنگاه عمودی و افقی بودن خطوط مقطع تفاوتی نخواهند نمود) . در اینگونه طراحی ها نباید از یکطرف بدن بطرف دیگر به کشیدن سایه ها بپردازید بلکه حرکت مداد شما بر روی کاغذ باید طوری باشد که انگار دارید با دست خود بدن را لمس می نمائید.

من مطمنم که شما  شباهت و نزدیکی بین این تمرین و تمرین خط مقطع را بخوبی درک کرده اید. حالا شما بایستی بجای نوک مداد از بغل مداد که تخت است استفاده کرده و بجای یک خط کل بدن را لمس نمائید ولی مسله احساس لمس پایه و اصول هر دو تمرین را تشکیل میدهد.

بمطالعه مدل ادامه بدهید و با نگاه کردن به آن , بطور مداوم سطح بدن مدل را طوری ببینید که تنگار با دست دارید آنرا لمس می کنید.

جائی که فرم به عقب میرود به مداد فشار وارد کنید و جائیکه فرم بطرف شما میآید از فشار مداد بر روی کاغذ بکاهید. هنگامی که بمداد فشار میآورید طبیعتا اثر آن  پر رنگ تر خواهد شد. وقتی که کار را تمام میکنید تیره ترین جای طراحی شما ان قسمتهایی از بدن است که از شما دور می شود. گرچه  ممکن است در  روی مدل بهیچوجه تیره دیده نشود . روشنترین جاها بخشهایی است که به شما نزدیک می باشد. برای روشن نمودن این مسله من تکه ای پوب تراشیده شده که ساده تر از بدن است انتخاب نموده ام, چون این فرم ساده است بوضوح متوجه می شوید که مداد کنته  قسمتهای برجسته را کم رنگ و قسمتهای گود را پر رنگ نشان داده است. این اصلی که بر اساس آن هم فرمهای ساده و هم فرمهای پیچیده شکل میگیرند.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۳ د طراحی کنید.

حس شکل دادن : درست همانطور که یک مجسمه ساز در موقع مجسمه سازی به گل شکل میدهد شما نیز بر روی کاغذ به طراحی خود شکل بدهید. همانطور که او بطرز درستی گل را در قسمتهای مختلف بدن تقسیم می کند و بوسیله فشار دادن انگشت یا وسیله , برای ایجاد فرو رفتگی ها و یا جائی که فرم باید عقب برود به بدن شکل میدهد, شما نیز سعی کنید , برای ایجاد حفره کوچکی نظیر حفره گردن با نوک مداد آنجا  را تیره کنید .( در واقع ممکن است در صورت دوست داشتن کلا از نوک مداد استفاده  شود- دستورالعملهایی که برای این نوع تمرینها داده می شوند بایستی فقط بعنوان نقطه شروع در نظر گرفته شوند.) اگر سعی کنید که حس لامسه را بکار بیندازید می توانید ذره ذره تمام ریزه کاریها را بطور دقیق در طراحی پیاده کنید ولی همه چیز را نیز مسلم و بدیهی و مطلق فرض ننمائید.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۳ هه  طراحی کنید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است