09338059270

بخش ۴- طراحی از حفظ و سایر مطالعات  دیگر

دیدن کل : به استثنای طراحی خطوط محیطی بقیه طراحیها خواه فاصله زمانی بین نگاه به مدل و نگاه به کاغذ , زیاد طول بکشد یا کم طول بکشد, طراحی خیالی یا از حفظ محسوب می شوند. زیرا شما  دارید آنچه را که با چشم می بینید حفظ می کنید. البته در آن نوع طراحی که شاگردان مرتبا بمدل نزدیک و یا از ان دور می شوند در واقع میخواهند هریک از قسمتها را جدا جدا بخاطر بسپارند و آنها را با استفاده از نقشه یا تئوری قبلی خود کنار هم بچینند تا کل مدل دیده شود.

عملا بهترین نقشه این است که مدل را در ابتدای کار بصورت کلی و برحسب آن تعلیمات و تمریناتی که من داده ام ببیند. اولین و ساده ترین اینها همانطور که قبلا شرح داده ام همان مطالعه سریع حالت و حرکت است که طراحی خیالی از تنوعات آنها مشتق می شود. چون هنگامی که مدل پز میگیرد شما کمتر آماده هستید تا بجزئیات ویژه آن نگاه کنید ولی در عوض قادرید با تمرکز بیشتری حالت و حرکت را که باعث ایجاد وحدت در میان قسمتهای مختلف مدل می شود مورد توجه قرار بدهید.

* پنج گروه و از هر گروه سه طراحی

#۵ طراحی از حفظ و ۵ طراحی از روی مدل

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است