09338059270

تمرین ۹ : حرکت و عمل

تاریخ :2021/08/19

تمرین ۹ : حرکت و عمل

تمرین ۹ : حرکت و عمل

از مدل خواسته شود تا حالتی همراه با حرکت بخود بگیرد . مثال : مدل رو بکلاس می ایستد و در حالیکه پای راستش بحال خود باقی می میاند طوری میچرخد که بنوسان در آمده  و بالا تنه اش را می پیچاند تا دست چپش یسمت راست بیاید سپس بحالت اول برمیگردد. مدل این کار را در زمانی به اندازه سه دقیقه بارها و بارها تکرار می کند. و حرکت او گاهی تند و گاهی طبیعی است.

شروع کردن با آن قسمت از بدن که نسبتا بی حرکت می میاند یک طراحی از حالت بوجود  میآورد که دو حرکت دارد , یکی در آغاز حرکت و دیگری در پایان حرکت. در آن نوع ایستادنی که در بالا راجع به ان صحبت شد پای راست کمابیش بی حرکت ماند و پایان حرکت هنگامی بود که دست چپ به راست رسید. این دو طراحی روی یک ورق کاغذ کشیده می شود و بر روی هم قرار میگیرند.

آن قسمت از بدن که هر دو مشترک است تنها یکبار کشیده می شود. هنگامی که مدل حرکت می کند , بحرکت مداوم مداد ادامه بدهید . بعدها ممکن است این نوع تمرین را انجام بدهید ولی جزئیات بیشتری را در آن در نظر بگیرید ولی حالا فقط بمطالعه تند از حالت بپردازید سعی کنید هرگاه طرح اجازه میدهد سه حالت از حرکت را در یک طراحی نشان بدهید.

برای آسان کردن کار مدل به او پیشنهاد کنید که به آن عمل طبیعی فکر کند, که باعث می شود بخشی از بدن او بحالت ساکن باقی بماند. مثال : (۱) مدل مثل اینکه آشنائی را دیده باشد سر را بعقب  بر میگرداند و دست تکان میدهد (۲) مدل نشسته است و بلند میشود و در حالیکه میخواهد قلمش را با یکدست از روی زمین بردارد دست دیگرش را به پشتش میگذارد. از روی حرکات روزانه نیز می توان این تمرین را انجام داد و هر عملی را که تکرار  می شود طراحی نمود – پسری در حال انداختن توپ بیسبال , مردی در حال بریدن پوب و زنی در حال برداشتن لباس از سبد و آویختن آنها به طناب .

بمدت س

برگرد به فهرست کتاب

ه ساعت طبق برنامه ۴ ب طراحی کنید.

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است