09338059270

تمرین ۱۰ : پزهای توصیفی

حالتی زا برای مدل شرح بدهید و از او بخواهید تا آن حالت را بگیرد. سپس یک مطالعه یک دقیقه ای حالت آنچه که شرح دادید انجام بدهید ولی باید در اینموقع , مدل دور از نظر شما قرار بگیرد. پس از پایان کار از مدل بخواهید که آن پز را بگیرد و یک طراحی دو دقیقه ای حالت از او بر روی کاغذ بکشید. تمام مراحل یعنی شرح حالت و طراحیها پنج دقیقه طول خواهند کشید.

شرح حالت مدل ممکن است بوسیله هر یک از شاگردان کلاس بنوبت ( در صورتیکه تنها کار می کنید بوسیله مدل یا خودتان شرح داده شود) صورت بگیرد. سعی در توصیف و شرح حالت مدل بنوبه خود یک تمرین مفید است. این عمل باعث می شود تا بطور طبیعی شما آنچه را که بدن می تواند انجام بدهد مشاهده نموده و از آن آگاه شوید و همچنین مجبور می شوید به حالت های مختلفی که مردم بطور معمول میگیرند توجه نمائید.

لزومی ندارد شرح حالت مدل ماهرانه باشد و یا تمام جزئیات را شرح بدهد. حالت مدل را بزبان عادی بیان کنید و جهتی را که مدل باید نگاهش به آنجا باشد مشخص نمائید, مثلا ممکن است بگوئید :” مدل رو به شاگردان نشسته است با شنیدن صدای باز شدن در که پشت سر اوست بر میگردد تا ببیند کیست.” جزئیات این حرکت را بمدل وامیگذارید و اهمیتی ندارد که جزئیات با فکر شما مطابقت دارد یا ندارد.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۴ ج طراحی کنید

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است