09338059270

تمرین ۱۱ : پزهای معکوس

از یک پز سه دقیقه ای طراحی از حالت را چنان اجرا کنید که جهت طراحی شما عکس جهت پز مدل باشد. مثلا مدل را در حالی که نیمرخ نشسته و زانوی چپش را بزمین زده و دست راستش رو بجلو و دست چپش رو بعقب کشیده شده باشد طوری طراحی می کنید که جهت نگاه او معکوس شود و بجای زانوی چپ زانوی راست طراحی شود و جای دست راست و چپ نیز جابجا گردد. مدل رو به هر جهتی که قرار میگیرد شما در طراحی عکس جهت آن را بکشید و اعضای بدن او را نیز جابجا کنید. آنچه را که شما طراحی می کنید شبیه انعکاس حالت مدل در آیینه است. مدل بعدا بجای حالت اول عکس جهت آن را انتخاب می کند و شما باز هم از آن طراحی می کنید. طراحی پز معکوس را در همه اشیاء نظیر وسایل منزل , پارچ آب و اتومبیل امتحان کنید.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۴ د طراحی کنید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است