09338059270

بخش ۶: طراحی حجم پردازی با آبرنگ – مطالعه از زاویه ۹۰ درجه

تنوع در وسیله : امروز تمرین در طراحی حجم پردازی را با سومین وسیله یعنی آبرنگ اجرا می کنید.هر وسیله ای که بکار می برید بایستی باعث غنی شدن وسیله دیگر بشود. مثلا تمرین با قلم و مرکب باعث کمک به تمرین با آبرنگ می شود زیرا آبرنگ به تنهایی نمی تواند همه چیز را بگوید ولی اضافه کردن قلم و مرکب به آن باعث تنوع در گویائی آن میگردد. گرچه اچینگ *  و نقاشی خیلی با هم فاصله دارند ولی در کار رامبراند هریک از آنها باعث کمک به دیگری شده است.

تغییر در وسیله همانند تغییر در زبان است. مورد استفاده قرار دادن دو زبان مختلف باعث می شود که این دو زبان یکدیگر را غنی سازند. مهمتر از همه اینکه سعی در انتقال فکر از یک زبان به زبان دیگر درک دقیق تری از چیز مورد نظر را بما میدهد. ما همه عادت داریم که بجای دسترسی به چیزهای جدید و تازه اغلب به افکار از پیش ساخته متوسل می شویم. بمحض اینکه تجربه ای را بدست میآوریم این تجربه پس از تکرار بخاموشی میگراید و وضوح خود را از دست میدهد. زیرا ما در سایه آن مجبور به پیش بینی می شویم  و پیش بینی باعث از دست دادن جزئیات پرمعنی و تجلی آنها میگردد. اشکال بکار بردن وسائل جدید مثل اشکال بکار بردن زبان جدید است که شما را به سراغ آن مفهومی که مایل به انتقال آن هستید می برد , زیرا وسیله تنها هنگامی  صحیح بکار میرود که در رابطه با آن معانی باشد که شما بدست آورده اید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است