09338059270

تمرین ۱۶: مطالعه از زاویه ۹۰درجه

با مداد روی یک ورق کاغذ بزرگ از یک پز نیم ساعته طراحی کنید. در وهله اول پزی را که اکنون از آن اسم می بریم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. مدل در سمت چپ صندلی رو بشما و صاف می نشیند و پای راستش که از زانو تا شده عمود بر زمین می شود. پای چپ  کمی عقب تر از آن بر روی نوک پنجه روی زمین و در زیر ران چپ قرار میگیرد. دست راست روی زانوی راست گذاشته شده و رو بجلو است و دست چپ نیز بکمر زده شده است.

در نیمه اول وقت آنچه را که می بینید  طراحی نکنید, بلکه طوری به طراحی از آن بپردازید که فرض کنید بجای روبرو در کنار قرار گرفته اید. در واقع پزی را که در بالا شرح دادیم شما از روبرو می بینید ولی شما آنرا بطور خیالی از نیمرخ میکشید. اول سعی کنید ارتباط پاها را باهم و با صندلی پیدا کنید زیرا صندلی در نحوه حرکت و حالت مدل دخالت تام دارد. بنظر شما پای راست مدل در سمت چپ صندلی و پای چپ مماس و یا نزدیک به پشت پایه صندلی است یعنی زانوی چپ باندازه زانوی راست جلوتر می باشد و آرنج چپ مستقیما کمی بالاتر از کمر و روبروی شماست و آرنج راست نیز خم شده است.

تا آنجا که ممکن است در طراحی بایستی حالت را مورد توجه قرار بدهید. طبیعتا مجبورید از فکر کردن درباره ارتباط قسمتها نسبت بهم خودداری کنید و در عوض همیشه بفکر این باشید که آنها چه کاری را دارند انجام میدهند.

سپس از جای خود حرکت کرده و به آن قسمتی بروید که از آنجا مدل را بطور خیالی طراحی کرده اید. در آنجا بقیه وقت را صرف مقایسه طراحی و حالت مدل بکنید. اولین چیزی که باید به آن توجه کنید همان وحدت حرکت است که در انواع دیگر طراحیها نیز وجود داشت . از اصلاح طراحی خود و اقدام به کشیدن یک طراحی دیگر از آن نقطه خودداری نمائید. تنها کاری که باید بکنید پی بردن به اشتباهات است.

البته همیشه دید شما نسبت به مدل از روبرو نیست و ممکن است از زوایای دیگری به آن نگاه کنید. ولی اساس همان است که بود. ما این نوع طراحی را طراحی از زاویه ۹۰ درجه نام گذاری کرده ایم, زیرا اگر از جائی که نشسته اید بطرفی عمود بر آن اخراج نمائید. راستای این خط جهت دید خیالی شما را تشکیل میدهد. در دیاگرام این صفحه جای کسانی که از مدل طراحی می کنند با A-B-C-Dنمایش داده شده اشت. شاگردی که در نقطه A  نشسته است بایستی خیال کند که در نقطه”A   قرار گرفته و برای مقایسه نیز باید به آنجا برود

خود را به کشیدن طراحی از روی بدن محدود نکنید. به تیر تلفن و تیر چراغ  و ماشین چمن زنی نگاه کنید و آنها را با روش دید ۹۰ درجه طراحی کنید . این عمل شما را وامیدارد تا از ساختمان بدن یا اشیا آگاهی کامل بدست آورید.

مطالعه به روش ۹۰ درجه :  در وهله اول نباید هیچیک از جزئیات را در نظر گرفت ولی در عوض در این تمرین تنها به حالت و حرکت بپردازید.بعدها ممکن است یکساعت از وقت خود را صرف مطالعه با روش ۹۰ درجه بکنید. در وهله اول طرح را کمرنگ بکشید تا بتوان از پاکن استفاده نموده  و با استفاده از مهارت در طراحی به تکمیل آن بپردازید ولی در هر صورت همیشه در ابتدای کار طراحی از حالت را فراموش ننمائید. در طراحی یکساعته هنگامی که بمقایسه طراحی می پردازید طراحی دومی را نیز بوجود بیاورید. در ضمن اینکه جلو میروید کم کم جزئیات را نیز در نظر بگیرید. مثلا  در حالیکه زانو را از روبرو می بینید آنرا از دید پهلو نیز مطالعه کنید و هر اطلاعی  از آناتومی دارید در مورد آن بکار ببرید.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۶ ج طراحی کنید.

تصور ساختمان :  در طراحی از زاویه ۹۰ درجه از چیزی استفاده می کنیم که من آنرا بخاطر اینکه واژه دیگری پیدا نکردم ” تصور ساختمان” نامیدم. بعضی از شاگردان از من پرسیده اند که آیا منظور از این نوع تمرین استفاده از تخیل است؟ د رجواب آن باید بگوییم که در وهله  اول لازم است که اول تصور یا خیال را که دور از هدف ماست معنی کنیم. آنچه را که ما واقعا در این تمرین  بخصوص انجام میدهیم این است که بتوانیم از دید مشخصی سایر دیدها را نیز پیاده کنیم و این کوششی است که با استفاده از دانشی که نتیجه تجربیات قبلی ماست به ساختمان آن در ذهن خود می پردازیم . خمین اصل در پز “توصیفی” و “پز معکوس” و در سایر تمرینهایی که بعدا به آنها می پردازیم مورد استفاده قرار می گیرد.

همیشه خطر بزرگ طراحی از چیزی که در مقابل شماست این است که طراحی شما صرفا یک نسخه برداری عین به عین می شود ولی هنگامی که نسخه برداری عین به عین را کنار می گذارید, مجبور میشوید از تمام هوش خود که در ارتباط با تجارب حسی گذشته شما می باشد در طراحی استفاده نمائید. کوششی که از جانب شما برای دیدن مدل از طریق تجارب صورت میگیرد و اینکه  بعدا فرصت دیدن آن را پیدا می کنید.(لحظه مقایسه طراحی با مدل) در حقیقت باعث پیشرفت و ترقی مشاهده هوشیارانه تری می شود. د راین تمرین هنگامی که بمایسه طراحی خود با حالت مدل مشغول می شوید طبعا با حرص و ولع بیشتری به مطالعه آن می پردازید.

بمدت ۶ ساعت طبق برنامه ۶ د   و  6 هه طراحی کنید

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است