09338059270

تمرین ۲۰: طراحی از حالت اعضاء

طراحی از سر ممکن است همراه با طراحیهای یک دقیقه ای از حالت گروهی از سرها باشد. این طراحی را می توان بسهولت در جاهایی نظیر سینماها که جمعیت زیاد است اجرا نمائید. می توان ضمن پزهای یکدقیقه ای معمولی از تمام جهات سر , به تعداد زیاد طراحی نمود و حالت ازدحام را نشان داد. در این مورد اگر مدل به اندازه کافی هوشیار باشد بایستی حالات مختلفی به چهره خود بدهد. مطالعه حالت سر (البته منظور من از حالت , حرکت نیست بلکه کاراکتر آن است) می تواند بهترین مفهوم را از شکل و نسبتهایی که سعی در توصیفشان دارید در بر بگیرد.

 همانطور که در کل حالت وجود دارد یک یک اعضا آن نیز دارای حالت است . نبایستتی نگران شکل پیشانی , چشم, بینی و یا دهان باشید زیرا از طریق احساس حالت شکل آنها را خواهید فهمید. مثلا ممکن است یک بینی بجلو بیاید و نوک آن رو به بالا برگردد در حالیکه بینی دیگری عقب نشسته و ناگهان کوتاه شده باشد. حتی این نوع شرح و توصیف نیز نمی تواند کافی باشد. بایستی فکر خود را متوجه کاراکتر حالت بکنید( یعنی مثلا یک بینی تیز و دیگری کن است, یکی عقب نشسته و دیگری جلو آمده است)

موها رشد می کنند و با حالت بخصوصی نظم میگیرند. موها ممکن است براحتی و آرامی رو به عقب حرکت کنند و یا ممکن است زبر بوده و در مقابل حرکت شانه و برس مقاومت بخرج بدهند , ممکن است سیخ سیخ و یا مجعد و یا آویزان باشند. حتی چشمها ممکن است زاغ و یا نافذ و یا خجول باشد. گوش نیز ممکن است بآرامی رو بعقب برود و یا بسرعت گشاد و ناگهان عقب برود. چانه ممکن است مربع بوده و یا قدرت بجلو آمده باشد. ابروها ممکن است گره خورده , افتاده یا پهن باشند. اساس حالت در مورد استخوان بندی صورت نیز مورد استفاده قرار میگیرد , مثلا بعضی از صورتها جلو آمده و تراش خورده می باشند.

کلماتی که برای توصیف و شرح این نوع صورتها بکار برده ام کلماتی هستند که حرکت را بیان می کنند.به اصطلاحاتی که نویسندگان  گاهی جهت توصیف چهره ای در داستان بکار می برند توجه کنید. این نوع توجه به چهره بیشتر از موقعی که بحالت سکون و ایستا به آن نگاه می کنیم وضوح و صراحت دارد.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۷ ج طراحی کنید

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است