09338059270

تمرین ۲۱: طراحی خطوط محیطی از زاویه ۹۰درجه

این تمرین را با طراحی ده دقیقه ای از زاویه ۹۰ درجه همانطور که د رتمرین ۱۶ شرح آن گذشت شروع کنید , سپس بمدت پنج دقیقه از دید زاویه ۹۰ درجه ” خطوط مقطعی ” به میل خود ترسیم کنید. در مرحله بررسی یا “مقایسه” به اشتباهات خود پی ببرید ولی از اصلاح آنها خودداری نمائید.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۷ د طراحی کنید.

خطوط محیطی و خط . منظور ما از خطوط محیطی خطوطی هستند که سطوح فرم ساختمانی بدن را در بر میگیرند. البته در بدن عملا خطی بچشم نمی خورد مگر اینکه خودتان با ماژیک روی آن خط بکشید. کناره های بدن را ممکن است از این به بعد دیگر خط بنامید. این خطوط در واقع جاهای هستند که مرز بین بدن و فضا می باشند. هنگامی که بفکر خط می افتید و هنگامی که آنها را در طراحی بکار می برید بایستی بفهمید که بدن محصور بین خطها می باشد و خود بدن خطی ندارد . در واقع خطی اگر هم وجود داشته باشد در نتیجه وجود بدن یا شکل آنست. خطوط نمی توانند جدا از شکل وجود داشته باشند بلکه بخشی از آنند.

طراحی ” خطوط محیطی” برای شما به آن نوع  طراحی گفته می شود که به کاغذ نگاه نکنیم. طبیعتا شما خط را در طراحی زیاد مورد استفاده قرار میدهید و همیشه هم خط را بدون نگاه کردن به کاغذ نمی کشید.

در تمرین هر خطی  که می کشید لزومی ندارد ” خطوط محیطی” باشد ولی در هر خطی که می کشید بایستی چزهایی را که از آن یاد گرفته اید حفظ شود . طراحی های خطی در همه جا دیده می شوند ولی بسیاری از آنها طراحی با خطوط محیطی نیستند زیرا طراحی  ” خطوط محیطی” به آن نوع طراحی گفته می شود که خط ها حالت لمس و خصلت سه بعدی بودن شی یا بدن را بتواند نشان بدهد.

خط در طراحی بآن معنا نیست که درازا و پهنای یک چیز را روی کاغذ بیاوریم زیرا این کار را می توان بوسیله خط کش انجام داد . مهمترین وظیفه خط این است که تا حد امکان تمام آن چیزهایی را که درباره اشیا یا بدن میدانیم بتواند نشان بدهد.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۷ هه طراحی کنید.


 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است