09338059270

بخش ۸- مطالعه جزئیات فرم

جزئیات. هنگامی که قایقی از میان مه بیرون می آید اول فرمهای ساده و بزرگ آن معلوم می شود و هرچه جلوتر بیاید قسمت بیشتری از آن دیده می شود. هر جزئی از آن در فضا با همان نسبتی که در اول با سایر جزئیات داشت شروع به رشد می کند. همه چیز رشد می کند و جزئیات آخرین بخشی هستند که در آخر سر ظاهر می شوند  پس اگر شما اول جزئیات را بکشید بجای اینکه  قاطر را نزد بار ببرید بار را نزد قاطر برده اید.

وقتی صابونی را که شکل حیوانی بصورت نقش برجسته بر روی خود دارد در حمام مورد استقاده قرار میدهید عکس مسله فوق را مشاهده می کنید یعنی جزئیات در وهله اول از بین میرود ولی شکل کلی حیوان باقی می میند. هنگامی که شما به مطالعه قسمتهای جزئی تر می پردازید باندازه کافی فرصتت دارید بوضوح نه تنها فرمهای بزرگ را مشخص کنید بلکه فرمهای زیر را نظیر انگشت و بینی نیز معلوم نمائید. این مرحله نبایستی از طریق تغییر صورت بلکه باید با رشد طبیعی بوجود بیاید.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۸ الف طراحی کنید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است