09338059270

تمرین ۴ – پیش بینی حرکت

این تمرینی است که گهگاهی من از آن برای توضیح و تشریح انگیزه حرکت مورد استفاده قرار میدادم. مدل شما مثل معمول یک حالت یک دقیقه ای میگیرد و شما از آن بصورت خط خطی طراحی می کنید . مدل را آنچنانکه می بینید نکشید  و بجای آن حالتی را طراحی کنید که به تصور شما مدل بعدا آن را خواهد گرفت.

 

 البته حالتی را که شما بدین ترتیب می کشید بندرت با حرکت بعدی مدل مطابق خواهد شد. ولی هدف ازین کار این است که بفهمیم مدل چگونه از وضع قبلی به وضعی جدید تغییر حالت میدهد.( برای مدل چه امکاناتی از نظر حرکت وجود دارد و او کدامیک از حالات ممکن را احتمالا انتخاب می نماید) تا بدینوسیله بتوانیم نیروهایی را که در بطن عمل دیدن نهفته است درک نمائیم.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۲ الف طراحی کنید.

جدا کردن حرکت:   سعی کنید برای لحظه ای حرکت را جدا از آنچه که چشمتان می بیند تصور کنید. شما حتی می توانید بدون دیدن هم از حرکت آگاه شوید . اگر کسی با صدای بلند کف بزند شما می توانید بدون دیدن آن حرکتش را طراحی کنید. حتی می توانید حرکتی را که خودتان انجام میدهید طراحی نمائید. زیرا بدون اینکه حرکت را ببینید انگیزه را حس می کنید.

شما می توانید بدون اینکه به جزئیات اشیاء توجهی بکنید حرکت آنها را ببینید. یک نقطه روی کاغذ بگذارید و از دوستتان  بخواهید چشم خود را به آن نقطه بدوزد. سپس در کنار او بایستید و با دستتان یک حرکت را اجرا کنید.اگر چه دوستتان نمی تواند از بلندی یا کوتاهی انگشت و یا وجود انگشتر در آن خبر داشته باشد حرکت دست شما را بخوبی می فهمد. هیچگاه دو تا از امضاهای شما مثل هم نخواهند شد ولی هیچگاه با امضائی که دیگران بجای شما کرده اند اشتباه نمی شود زیرا امضای شما داری حالت و حرکت ویژه ای است. وقتی که مردم ردیفی از دایره های  بزرگ و خطوط نوک تیز را برای تمرین خطاطی مورد استفاده قرار میدهند در واقع حرکت و حالت را منتزع میکنند زیرا آنها برای تمرین حرکات عالی حروف را برگزیده اند. گاهی شخص ممکن است یک کلمه ناخوانا را از روی حرکت دستخط که حروف را برای مغز شناسائی می کند بخواند.

همانطور که باد جدا از شاخه هایی است که توسط او بحرکت در میآیند خود حرکت نیز جدا از ماده ای است که خود را از طریق آن ظاهر می سازد. اول شکل و جهت بازو را مطالعه نکنید زیرا این کار را در تمرینات بعدا اجرا خواهیم نمود. حرکت را بصورتی درک کنید که چیزی است بدون وجود ماده.

حرکت چیزی غیر قابل ملموس است و نمی توان آنرا بدون وجود احساس درک کرد و لزومی ندارد برای شما و شخص دیگری یکسان باشد. برای کشف آن تنها به آگاهی و تمرین نیاز دارید درباره حرکت تنها می توان بیشتر از هر چیز دیگری , از طریق طراحی چیزهایی یاد گرفت.

بمدت سه ساعت طبق برنامه ۲ ب طراحی کنید

وحدت در حرکت : سعی کنید وحدتی را که در بطن نحوه قرار گرفتن مدل وجود دارد به چنگ آورید. فرض کنید که مدل برای حفظ خودش از خطر یک حیوان به عقب خیز برداشته و دستهایش را رو بجلو گرفته باشد. آن چیز بخصوصی که باعث شده وحدتی در این حالت بوجود بیاید , مسله ترس است که در یک یک اعضاء اثر آن بچشم می خورد. حرکت یا حالت عنصر وحدت دهنده ای است که تمام عناصر مختلف مدل را بهم مربوط می سازد.

منظور از حرکت و حالت , هر نوع جنبشی نیست بلکه مجموع حرکات بدن در یک لحظه می باشد. بهمین جهت است که من در ابتداء بشما سفارش کردم که اشیاء را در کل ببینید . توجه کردن به وحدت بایددر وهله اول صورت بگیرد و تا آخر هم ادامه یابد.

چشم به تنهایی قادر نیست کل حالت و حرکت را مشاهده کند بلکه هر بخشی از آن را در یک لحظه می بیند. آن چیزی که باعث می شود در ضمیر خود آگاه شما این بخشها با هم دیده شوند درک شما از انگیزه ای است که باعث ایجاد حالت و حرکت شده است. اگر شما کوششی آگاهانه فقط جهت دیدن حالت و حرکت انجام بدهید , انگیزه ای که باعث خلق آن شده مبهم و نا مفهوم می شود . اما اگر تمام آگاهی خود را جهت بچنگ آوردن احساس یا انگیزه ای که در پشت شکل آن وجود دارد بکار ببرید شانس خیلی بیشتری برای دیدن قسمتهای مختلف بصورتی واقعی خواهید داشت . زیرا واقعیت این است که قسمتها به تنهایی و جدا جدا هویت مشخصی ندارند. شما اول بایستی معنی چگونگی ایستادن مدل را بفهمید و برای اینکار بایستی همیشه در جستجوی انگیزه باشید.

برگرد به فهرست کتاب

 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:
 • کالری:
  طراحی:
  پاسبان:
  .:

© تمامی حقوق این وبسایت برای گالری پاسبان محفوظ است